Vapenklasser

Klass A-vapen

Grovkalibriga pistoler, tjänstevapen och grovkalibriga pistoler av tjänstevapen karaktär

Kaliber: 7,65 – 11,4 mm (.30 – .45)

Piplängd: Avståndet mellan mynning och pipans bakplan inklusive patronläget: 76-153 mm (3″ – 6″)

Säkring: Vapnet skall ha en fungerande säkringsanordning enligt följande:
Alt. a. Aktiv säkring. Manuellt påverkad med funktion att i säkrat läge spärra avfyrningsmekanismen eller manuellt påverkad anordning som har hanspännande funktion på hane eller slagstift.
Alt. b. Passiv säkring. Anordning som utan aktiv åtgärd passivt spärrar avtryckare,slagstift eller annan del i avfyrningsmekanismen och som kopplas bort när skytten greppar vapnet (greppsäkring) eller påverkar avtryckaren.

Kolv: Tumhylla och handstöd är inte tillåtna. Böjning avkolv tillåts till max 3mm i höjd eller djup, räknat från kolvens normalyta – gäller även fingergreppet i kolvsida.

Ammunition: Mantlad ammunition. Med mantlad ammunition menas centralantänd enhetspatron med en kula med kärna eller motsvarande av bly, omgiven av en mantel av hårdare material, exempelvis mässing (tombak), koppar eller mässingpläterat stål. Manteln skall vara av minst 0,15 mm tjock och täcka minst en 3/4 av kulans totala längd, räknat från dess bakplan.

Avtryck: Min 1360g. Endast mekaniskt avfyrningssystem är tillåtet.

Pipvikt: Är inte tillåten. Som pipvikt räknas inte yttre fäste på pipa för främre riktmedel (korn) eller fäste och styrning av rekylfjäder och rekylfjäderstång, om fästet väger mindre än 50 g och är en del av vapnets modellriktiga utförande.

Avtryckarsko: Är tillåten om bredden inte överstiger 10 mm. Avtryckarstopp är tillåtet.

Klass B-vapen

Grovkalibriga pistoler som inte är hänförda till vapengrupp A.

Kaliber: 7,65 – 11,4 mm (.30 -.45).

Piplängd: Avståndet mellan mynning och pipans bakplan inklusive patronläget : 76-153 mm (3″- 6″).

Säkring: Inget krav på säkringsanordning.

Kolv: Kolven får ha anatomisk utformning d.v.s. med både tumhylla och handstöd.

Ammunition: Mantlad eller omantlad blyprojektil i enhetspatron med centralantändning.

Avtryck: Min 1000g

Pipvikt: Är tillåten om den är fast monterad.

Avtryckarsko: Är tillåten om dess bredd inte överstiger 10 mm.

Avtryckarstopp: Är tillåtet.

Klass C-vapen

Finkalibriga pistoler och revolvrar.

Kaliber: 5,6 mm, .22 (5,6 x 16)

Piplängd: Avståndet mellan mynning och pipans bakplan inklusive patronläget: 76-153 mm (3″ – 6″).

Pipvikt: Är tillåten om den är fast monterad.

Säkring: Inget krav på säkringsanordning.

Kolv: Kolven får ha anatomisk utformning d.v.s. med både tumhylla och handstöd.

Ammunition: Endast kantantänd patron .22 long rifle (22 LR) eller .22 long (22 L) med omantlad blyprojektil.

Avtryck: Min 1000g

Pipvikt: Är tillåten om den är fast monterad.

Avtryckarsko: Är tillåten om dess bredd inte överstiger 10 mm.

Avtryckarstopp: Är tillåtet.

Klass R-vapen

Grovkalibriga revolvrar. Gäller fältskjutning. I banskjutning hänförs revolver till vapengrupp B.

Kaliber: 7,65-11,4 mm (.30 – .45)

Piplängd : Avståndet mellan mynning och pipans bakplan exklusive trumman (kammarstycket): 76 – 153 mm (3″ – 6″). För revolver kaliber .44 och .45: 76 – 165 mm (3″ – 6½”).

Kolv : Kolven får ha anatomisk utformning d.v.s. med både tumhylla och handstöd.

Gemensamma bestämmelser för vapengrupperna A, B, C och R.

Vapenvikt: Max 1400 g inklusive eventuell pipvikt och tomt magasin.

Visirlinje: Max 220 mm räknat från siktet (siktbladet) och fram till kornets högsta punkt. Pipans centrumlinje Skall vara öppna. Korn och sikte får vara ställbara i höjd och sida. Mikrometersikte är tillåtet.

Mynningsbroms: Eller annan anordning med liknande funktion är inte tillåten.

Vapendimensioner: Vapnet skall rymmas i en rektangulär låda med innermåtten 300 x 150 x 50 mm. Tillverknings- tolerans + 1,0 mm på samtliga mått. Vid kontroll av vapnet skall detta ske utan eventuell hylsfångare.

Hylsfångare: Ingår inte i vapnets vikt.

Klass 1

År 1 är det år som skytten är nybörjare och uppfyller fordringarna för bronsmärket, tar pistolskyttekort mm.
År 2 är skytten bronsmärkesskytt och uppfyller fordringarna för silvermärket.
År 3 är skytten silvermärkesskytt och uppfyller fordringarna för guldmärket.
År 4 är skytten normalt guldmärkesskytt (klass 2). 
Detta är den kortaste tid enligt nuvarande bestämmelser för en skytt att bli klass 2 skytt. Tre år bedöms också vara en rimlig längsta tid att vara kvar i klass 1. Den som inte klarar fordringarna för guldmärket kan dock kvarstå i klass 1 längre tid. 
I klass 1 ingår nybörjarskyttar skyttar utan märke (1u), bronsskyttar (1b) och silver- skyttar (1s) enligt följande:

* Skytt som under innevarande år erövrat bronsmärket och genomgått föreskriven 
utbildning för Pistolskyttekortet (klass 1u nybörjarskytt).

* Skytt som ett tidigare kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i 
brons (klass 1 b bronsskytt).

* Skytt som ett tidigare kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i 
silver (klass 1s silverskytt)

Klasserna 1u, 1b och 1s förekommer främst vid Förbundets ”RIKSTÄVLING MED PISTOL PÅ HEMORTENS BANOR”.

Klassen benämns A 1, B 1, C 1, R 1 respektive Dam 1 (eventuellt med tillägg av märkesklass u, b eller s)

Om skytten frivilligt vill tävla i klass 2 innan 3 år och denne uppfyllt guldmärkesford- ringarna är detta möjligt om föreningen också bedömer det lämpligt.

Klass 1 skytt som uppfyllt kraven kan frivilligt flyttas upp till klass 3. Beslutet fattas av skytten i samverkan med föreningen senast vid årets ingång. Väljs klass 3 skall skytten tillhöra denna klass hela året (på alla tävlingar) och rapporteras som riks- mästare. Sådan skytt kan sedan inte återgå till klass 1.

Observera! att endast en märkesvalör kan erövras per år skytt som erövrat guldmärket flyttas upp till klass 2.

Klass 2

I klass 2 ingår:

Skytt som under ett tidigare kalenderår som silverskytt (se klass 1 ovan) uppfyllt 
fordringarna för pistolskyttemärket i guld men föregående kalenderår inte upp- fyllt fordringarna för klass 3. 
Klassen benämns A 2, B 2, C 2, R 2 respektive Dam 2.

Klass 3 (Riksmästarklass)

I klass 3 riksmästarklass i fältskjutning ingår guldmärkesskytt som under närmast föregående år uppfyllt minst ett av nedanstående krav:

* Vid rikstävling, nationell-, landsdels- eller kretstävling i fältskjutning nått resultat 
lika med fordringarna för en standardmedalj i silver, samt vid ytterligare en täv- 
ling, en standardmedalj i brons eller silver.

* Vid rikstävling, nationell-, landsdels- eller kretstävling i fältskjutning nått resultat 
lika med fordringarna för tre standardmedaljer i brons.

* Vid SM i fältskjutning nått resultat lika med fordringarna för en standardmedalj 
i brons. Detta kvalifikationskrav gäller endast resultat uppnådda i öppen klass, inte i dam-, junior- eller veteranklasserna. 
Riksmästare är normalt kvalificerad att delta i SM öppen klass. Med hänsyn till för- utsättningarna för arrangerande krets kan förbundsstyrelsen tvingas att begränsa deltagarantalet. 
Klassen benämns A 3, B 3, C 3, R 3 respektive Dam 3.

Juniorklass

Skytt är junior till och med det år han/hon fyller 20 år.

* Att delta i juniorklass är frivilligt.

* I juniorklass tävlas med vapen kaliber .22, vapengrupp C.

* Herr- och damjuniorer tävlar i samma klass.

* Juniorklass ordnas vid riks-, nationell, landsdels- och kretstävling.

* För att få tävla i juniorklass krävs att skytten har genomfört godkänd utbildning 
för pistolskyttekortet. 
Junior kan alltså fritt välja att tävla i:

* Klass 1,2 eller 3 vilket som är tillämpligt, eller motsvarande damklass.

* Juniorklassen, även om han/hon meriterat sig för och tävlat i klass 2 eller riks- 
mästarklassen.

Damklass

* Att delta i damklass är frivilligt.

* I damklass tävlas med vapen i kaliber .22, vapengrupp C.

* Klasstillhörighet enligt kompetens. Klasserna benämns Dam 1, Dam 2 och Dam 3. 
Dam, som under ett föregående år minst fyllt 55 år, äger rätt att tävla i veteranklass.

Veteranklasser (Vet Y och Vet Ä)

* Att delta i veteranklass är frivilligt.

* I veteranklass tävlas med vapen i kaliber .22, vapengrupp C.

* Veteranklass kan bestå av såväl herrar som damer. 
Vet Y är skytt i lägst klass 2 som under ett föregående år fyllt 55 år. Vet Ä är skytt i lägst klass 2 som under ett föregående år fyllt 65 år.